DHVVP B.V. (DE HEEREN VAN VEERTIG PLUS B.V.) ALGEMENE VOORWAARDEN

Dit zijn de algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DHVVP B.V. B.V.

 1. Definities
 • In deze DHVVP B.V. Voorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt, zowel in enkelvoud als in meervoud. Onder deze begrippen wordt verstaan:
  Bijlage : Aanhangsel bij de DHVVP B.V. Voorwaarden met specifieke bepalingen ten aanzien van de te leveren Dienst;
       
  DHVVP B.V. WEBAPPLICATIE : Het door DHVVP B.V. zelf ontwikkelde product (Webapplicatie) t.b.v. de Opdrachtgever middels welke Opdrachtgever online applicaties kan gebruiken ten einde de eigen dienstverlening te bevorderen;
       
  Dienst : De door DHVVP B.V. krachtens de Overeenkomst aan Opdrachtgever te leveren diensten, inclusief, indien van toepassing, resultaten van diensten;
       
  Selligent Marketing Cloud : Platform waarop de door DHVVP B.V. gebouwde webapplicaties zijn gebouwd en functioneren;
       
  DHVVP B.V. Voorwaarden : Deze voorwaarden van DHVVP B.V. B.V. inclusief alle toepasselijke Bijlagen;
       
  IE-rechten : Alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties;
       
  Opdrachtgever : De natuurlijke– of rechtspersoon die een Overeenkomst heeft gesloten of zal sluiten met DHVVP B.V.;
       
  Overeenkomst : De overeenkomst tussen DHVVP B.V. B.V. en Opdrachtgever betreffende levering van de Dienst;
       
  Partijen : DHVVP B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel als DHVVP B.V., onder nummer 74243292 en gevestigd aan het adres Beilerstraat 8, 9401 PK TE Assen; en Opdrachtgever;
       
  Persoonsgegeven : Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 Algemene Verordening Gegevensbescherming.
       
  Functioneel Ontwerp (FO) : Een functioneel ontwerp is de vertaling van een softwareprogramma/webapplicatie concept opgenomen in een offerte en/of opdrachtbevestiging naar gewenste functionaliteiten op detailniveau.

 

 

 1. Algemeen
 • De DHVVP B.V. Voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van alle aanbiedingen en offertes van DHVVP B.V., Overeenkomsten en alle andere eventuele daarmee samenhangende rechtshandelingen tussen DHVVP B.V. en Opdrachtgever, danwel zijn rechtsopvolger. Naast deze DHVVP B.V. Voorwaarden zijn ook de specifieke Bijlage(n) van de DHVVP B.V. Voorwaarden van toepassing die tussen DHVVP B.V. en Opdrachtgever zijn overeengekomen.
 • Wanneer in de DHVVP B.V. Voorwaarden wordt aangegeven dat een handeling schriftelijk dient te geschieden, wordt daarmee ook bedoeld per e-mail.
 • Afwijkingen van de DHVVP B.V. Voorwaarden zijn alleen geldig als deze uitdrukkelijk schriftelijk door DHVVP B.V. en Opdrachtgever zijn overeengekomen en hebben alleen gelding voor de specifieke overeenkomst waarvoor zij zijn overeengekomen.
 • De DHVVP B.V. Voorwaarden hebben te allen tijde voorrang op eventueel door Opdrachtgever gehanteerde inkoop- of andere voorwaarden.
 • Als deze DHVVP B.V. Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen DHVVP B.V. en Opdrachtgever, wordt Opdrachtgever geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze DHVVP B.V. Voorwaarden op daarna gesloten en te sluiten Overeenkomsten.
 • Indien en voor zover enige bepaling van de DHVVP B.V. Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de DHVVP B.V. Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
 • Bij tegenstrijdigheid tussen bepalingen uit een Overeenkomst en de DHVVP B.V. Voorwaarden, hebben de bepalingen uit de Overeenkomst voorrang. Bij tegenstrijdigheid tussen de DHVVP B.V. Voorwaarden en een specifieke Bijlage hebben de bepalingen uit de specifieke Bijlage(n) voorrang.
 • Elektronische communicatie tussen Partijen wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel wordt bewezen.
 1. Offertes en totstandkoming Overeenkomst
 • Offertes en andere aanbiedingen van DHVVP B.V. zijn vrijblijvend en moeten worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot het aangaan van een Overeenkomst, tenzij door DHVVP B.V. schriftelijk anders is aangegeven.
 • Aanbiedingen en offertes verliezen hun geldigheid na verloop van vier weken na dagtekening, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.
 • Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan DHVVP B.V. verstrekte gegevens waarop DHVVP B.V. zijn aanbieding baseert. Indien die gegevens niet juist of volledig blijken te zijn, heeft DHVVP B.V. het recht om de aanbieding te wijzigen.
 • Een Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging door Opdrachtgever van een ongewijzigde geldige offerte en/of aanbieding van DHVVP B.V..
 1. Uitvoering van de Overeenkomst en levering
 • DHVVP B.V. zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en techniek. De tussen DHVVP B.V. en Opdrachtgever te sluiten Overeenkomst draagt het karakter van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke Overeenkomst DHVVP B.V. uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven in de Overeenkomst. Eventuele afspraken over een serviceniveau (Service Level Agreement) worden steeds schriftelijk overeengekomen.
 • Partijen bepalen in de Overeenkomst de leveringstermijnen en –data alsmede de plaats en wijze waarop de Diensten worden geleverd en/of opgeleverd. De doorlooptijd van een opdracht is afhankelijk van diverse factoren en omstandigheden, zoals de kwaliteit van de gegevens en informatie die Opdrachtgever verstrekt en de medewerking van Opdrachtgever en relevante derden. Genoemde leveringstermijnen gelden dan ook niet als fatale termijnen, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. In het geval van een (dreigende) overschrijding van een (leverings)termijn/-datum zullen Partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden, teneinde passende maatregelen te nemen.
 • Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, is DHVVP B.V. gerechtigd de aanvang van de Diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat Opdrachtgever resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 • DHVVP B.V. is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wijzigen of aanvullen; indien dergelijke aanwijzingen wel worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed overeenkomstig de gebruikelijke tarieven van DHVVP B.V. en zal DHVVP B.V. hiervan melding maken aan Opdrachtgever.
 • DHVVP B.V. is gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren althans derden bij de uitvoering van de Overeenkomst in te schakelen.
 • Diensten zullen tussen partijen gelden als geaccepteerd indien Opdrachtgever niet binnen vijf (5) werkdagen na aflevering van de betreffende Diensten schriftelijk gedetailleerd heeft onderbouwd waarom de Diensten niet worden geaccepteerd.
 • Indien Diensten niet zijn geaccepteerd, dient DHVVP B.V. de Diensten binnen een redelijke termijn te vervangen of aan te passen. Als Opdrachtgever de Diensten weer niet accepteert, zullen partijen de acceptatieprocedure nogmaals doorlopen. Deze procedure zal telkens worden herhaald indien tijdens de hernieuwde acceptatietest wederom door Opdrachtgever wordt onderbouwd waarom de Diensten niet worden geaccepteerd. Verder zullen de Diensten tussen Partijen als geaccepteerd gelden indien: (i) de Diensten zonder acceptatie door Opdrachtgever in gebruik genomen zijn; (ii) als de acceptatietest aan de zijde van Opdrachtgever onredelijk lang uitblijft en DHVVP B.V. Opdrachtgever een redelijk termijn gegeven heeft om alsnog een acceptatietest te doorlopen, en een acceptatietest gedurende die termijn is uitgebleven.
 • Na acceptatie geldt er een garantietermijn van drie (3) weken, inhoudende dat gebreken die zich openbaren na acceptatie kosteloos binnen een redelijke termijn worden opgelost door DHVVP B.V. indien de werkzaamheden op basis van een vaste prijs (fixed price) zijn uitgevoerd. Indien de werkzaamheden op basis van nacalculatie zijn uitgevoerd worden die hiervoor bedoelde gebreken op basis van nacalculatie door DHVVP B.V. opgelost. DHVVP B.V. is niet gehouden gebreken op te lossen die aanwezig zijn in delen van de online applicatie die zijn gebaseerd op programmatuur van derden, daaronder mede begrepen open source. Voor die gebreken is DHVVP B.V. echter wel bereid te onderzoeken of deze gebreken opgelost kunnen worden en/of te onderzoeken of er workarounds beschikbaar zijn, zonder dat Opdrachtgever enige aanspraak kan maken op een resultaat ter zake.
 • Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, producten, informatie/data, documenten of programma’s die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst tot stand worden gebracht of gebruikt worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment dat deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Opdrachtgever of een hulppersoon van Opdrachtgever worden gebracht.

 

 1. Werkmethodiek
 • De ontwikkeling van de online applicaties wordt door DHVVP B.V. projectmatig uitgevoerd in nauwe samenwerking met Opdrachtgever middels korte afgebakende deelprojecten zogenoemde fasen. Partijen erkennen dat het welslagen van softwareontwikkeling op grond van agile afhankelijk is van een juiste en tijdige onderlinge samenwerking. Beide partijen zullen steeds tijdig alle in redelijkheid benodigde en gewenste medewerking verlenen en informatie verschaffen.
 • DHVVP B.V. stelt werknemers beschikbaar voor het uitvoeren van de werkzaamheden. DHVVP B.V. is gerechtigd wijzigingen in het team van werknemers aan te brengen gedurende de uitvoering van de werkzaamheden. Opdrachtgever zal een vaste dedicated Product Owner aanstellen met adequate kennis en ervaring, beschikbaarheid en mandaat. Partijen erkennen dat inzet, kennis en ervaring van de Product Owner impact hebben op doorlooptijd(en), kwaliteit en budget.
 • DHVVP B.V. stelt na de opdrachtbevestiging ten eerste een Functioneel ontwerp op, waarin alle specificaties worden opgenomen waaraan het eindproduct – de webapplicatie – van de Opdrachtgever moet voldoen. In het Functioneel ontwerp is ook de planning opgenomen, waarbinnen de opdracht dient te worden uitgevoerd. Indien – en voor zover mogelijk – de kosten van het project buiten de in de opdrachtbevestiging lijken te komen, doet DHVVP B.V. een inschatting hiervan en zal deze kostenraming aan Opdrachtgever ter accordering voorleggen.
 • Bij de uitvoering in fases verleent Opdrachtgever na elke afgeronde fase haar goedkeuring. Deze goedkeuring dient beschouwd te worden als een acceptatie (zoals bedoeld in artikel 4.6 en 4.7) voor dat desbetreffende deelproject.
 • Vanwege de aard van de opdrachten – met name terzake het ontwikkelen van webapplicaties – erkennen partijen dat wijzigingen gedurende het ontwikkelen van programmatuur meer regel dan uitzondering zijn. Het staat derhalve Opdrachtgever vrij DHVVP B.V. te verzoeken wijzigingen in de scope door te voeren. Opdrachtgever erkent dat dit gevolgen kan hebben voor een eventueel geïndiceerde leveringstermijnen en/of kosten.
 • Bij een verzochte wijziging als in voorgaand lid is uiteengezet is de werkwijze dat DHVVP B.V. na ontvangst van het verzoek een inschatting afgeeft voor de wijziging. Daarna kan Opdrachtgever ervoor kiezen de wijziging in te ruilen voor nog niet gerealiseerde user stories of requirements die gezamenlijk een gelijke omvang hebben, of de wijziging toe te voegen aan de scope, zonder iets in te ruilen, waarbij Opdrachtgever dan de extra ingeschatte kosten accepteert.
 • Een project wordt altijd uitgevoerd op basis van nacalculatie. Indien in een voorstel of projectbrief van DHVVP B.V. een aantal fases is gedefinieerd, betreft dit slechts een inschatting.
 1. Prijzen en betalingsvoorwaarden
 • Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 • Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, hebben prijsindicaties, begrotingen, budgetten en/of voorcalculaties van DHVVP B.V. slechts een indicatief karakter en kunnen daaraan geen rechten of verwachtingen worden ontleend. Alleen wanneer partijen dat zijn overeengekomen, is DHVVP B.V. verplicht om Opdrachtgever te informeren wanneer een voorcalculatie of begroting overschreden wordt.
 • Partijen zullen in de Overeenkomst de datum of data waarop DHVVP B.V. de vergoeding voor Diensten aan Opdrachtgever in rekening brengt, vastleggen. Facturen worden door Opdrachtgever betaald volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling zal Opdrachtgever binnen veertien (30) dagen na factuurdatum betalen.
 • Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is Opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien Opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan DHVVP B.V. de vordering uit handen geven, in welk geval Opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten voor externe deskundigen.
 • DHVVP B.V. heeft het recht Diensten die zich nog onder DHVVP B.V. bevinden onder zich houden dan wel te staken wanneer Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, totdat Opdrachtgever wel aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, ongeacht of de betalingsachterstand betrekking heeft op de Diensten die DHVVP B.V. nog onder zich houdt.
 • DHVVP B.V. is gerechtigd om gedurende de looptijd van een Overeenkomst de prijzen voor zijn Diensten jaarlijks, met ingang van 1 januari, te verhogen conform het prijsindexcijfer van het voorgaande kalenderjaar, zoals gepubliceerd door het CBS (Consumentenprijsindex “Alle huishoudens”), vermeerderd met ten hoogste vijftien procent (15%). DHVVP B.V. is gerechtigd de kostenverhoging op een latere datum door te voeren indien hij dat vanuit administratief oogpunt wenselijk acht.
 • Aanmerkingen of klachten over verzonden facturen, nota’s en declaraties dienen binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de betreffende factuur, nota of declaratie schriftelijk kenbaar te zijn gemaakt bij gebreke waarvan zij gelden als geaccepteerd. Dergelijke klachten schorten de verplichting tot betaling niet op.
 • DHVVP B.V. is gerechtigd Opdrachtgever tussentijds en/of op basis van voorschotten te factureren, te verrekenen dan wel zekerheid voor nakoming door Opdrachtgever te verlangen.
 • Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door DHVVP B.V..
 1. Wijziging van de opdracht, c.q. meerwerk
 • Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de Overeenkomst kan worden beïnvloed indien tussentijds de omvang van de Overeenkomst wordt uitgebreid en/of gewijzigd. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium beïnvloedt, zal DHVVP B.V. dit Opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.
 • Indien op grond van een wijziging van de Overeenkomst als gevolg van extra verzoeken of wensen van Opdrachtgever, door DHVVP B.V. extra werkzaamheden moeten worden verricht (meerwerk), zullen deze werkzaamheden op nacalculatiebasis aan de hand van de op dat moment gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 • DHVVP B.V. is gerechtigd dit meerwerk zonder (voorafgaande) schriftelijke toestemming van Opdrachtgever uit te voeren voor zover de kosten die dit meerwerk met zich meebrengt niet meer bedragen dan tien procent (10%) van de oorspronkelijk overeengekomen totale vergoeding.
 • Indien de kosten voor meerwerk meer dan tien procent (10%) bedragen, zal DHVVP B.V. Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. Partijen zullen dan in onderling overleg de te nemen maatregelen bespreken.

 

 1. Verplichtingen Opdrachtgever
 • Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en/of inlichtingen, waarvan DHVVP B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, waaronder informatie ten aanzien van door DHVVP B.V. in acht te nemen wet- en regelgeving die specifiek is voor de branche van Opdrachtgever, tijdig aan DHVVP B.V. worden verstrekt en zal alle door DHVVP B.V. verlangde medewerking verlenen. Offertes en aanbiedingen van DHVVP B.V. alsmede de daarna gesloten Overeenkomst, zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt.
 • Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan DHVVP B.V. worden verstrekt, heeft DHVVP B.V. het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan geldende gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 • Voor zover in het kader van de Overeenkomst door DHVVP B.V. gebruikersnamen en/of wachtwoorden worden verstrekt, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor deze gebruikersnamen en/of wachtwoorden en is hij geheel en zelfstandig aansprakelijk voor eventueel misbruik dat van de gebruikersnamen en wachtwoorden wordt gemaakt, tenzij zulk misbruik het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van DHVVP B.V..
 • Voor zover in het kader van de Overeenkomst door DHVVP B.V. gebruikersnamen en/of wachtwoorden worden verstrekt, is het Opdrachtgever zonder toestemming van DHVVP B.V. verboden deze gebruikersnamen en/of wachtwoorden aan derden te verstrekken.
 • Opdrachtgever is – ten einde verwarring in de opdrachtuitvoering en de juiste werking van de op te leveren producten te kunnen garanderen – verplicht om alle vragen, opmerkingen en aan de opdracht gelieerde communicatie te voeren via 1 “single point” of contact, welke wordt opgenomen in de opdrachtovereenkomst.
 1. (Tussentijdse) beëindiging en de gevolgen daarvan
 • Een Overeenkomst gaat in op de datum als beschreven in artikel 3 voor de periode zoals tussen Partijen schriftelijk is overeengekomen en eindigt van rechtswege op de tussen Partijen overeengekomen datum of op het moment dat het verlenen van de Diensten is voltooid.
 • Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, kunnen Partijen de Overeenkomst niet tussentijds opzeggen.
 • Elke Partij is gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere Partij, alsmede in het geval van stillegging of liquidatie van het bedrijf van de andere Partij anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, of indien de beslissende zeggenschap over het bedrijf van de andere Partij wijzigt.
 • Ontbinding van de Overeenkomst op grond van toerekenbare tekortkoming is alleen geoorloofd na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor zuivering van de tekortkoming, tenzij anders bepaald in deze DHVVP B.V. Voorwaarden of anders is voorgeschreven in de wet.
 • In geval van ontbinding van de Overeenkomst, vindt geen ongedaanmaking plaats van hetgeen DHVVP B.V. reeds heeft geleverd en/of heeft verricht en de daarmee samenhangende betalingsverplichting, tenzij Opdrachtgever bewijst dat DHVVP B.V. ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die DHVVP B.V. vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen DHVVP B.V. ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. In het geval van ontbinding van de Overeenkomst, komen alle aan Opdrachtgever verleende rechten te vervallen. Opdrachtgever is niet langer gerechtigd om van de Dienst gebruik te maken
 • Artikelen die gezien hun aard bestemd zijn om na het einde van de Overeenkomst van toepassing te blijven, blijven onverminderd van kracht na beëindiging van de Overeenkomst.
 1. IE-Rechten
 • Het uitvoeren van de opdracht door DHVVP B.V. houdt niet in de overdracht van de eigen intellectuele eigendomsrechten van DHVVP B.V. die bij DHVVP B.V. rusten. Alle eigen intellectuele eigendomsrechten van DHVVP B.V. die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de werkzaamheden behoren toe aan DHVVP B.V.
 • Het is cliënte of derde uitdrukkelijk verboden om de producten waarin eigen intellectuele eigendomsrechten van DHVVP B.V. zelf zijn vervat – waaronder in dit verband in elk geval, maar niet uitsluitend, begrepen: computerprogramma`s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, rapportages, templates, macro’s en andere geestesproducten – te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
 • Het is cliënte of derde niet toegestaan om de in het tweede lid genoemde producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DHVVP B.V. aan derden ter hand te stellen, anders dan ter verkrijging van een deskundig oordeel omtrent de uitvoering van de werkzaamheden door DHVVP B.V. Cliënte of derde zal in dat geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.
 • Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent IE-Rechten uit de resultaten van Diensten te verwijderen of te wijzigen.
 • DHVVP B.V. doet uitdrukkelijk geen afstand van zijn persoonlijkheidsrechten genoemd in artikel 25 Auteurswet.
 • Het is DHVVP B.V. toegestaan de Diensten en de voor de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte materialen, zoals ontwerpen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, rapporten, formats en interviews, te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit, tenzij anders bepaald in de Overeenkomst.
 • DHVVP B.V. behoudt zich het recht voor om technische beschermingsmaatregelen in de Diensten aan te brengen. Het is Opdrachtgever niet toegestaan deze technische beschermingsmaatregelen te omzeilen of voor dat doel middelen aan te bieden.
 • DHVVP B.V. vrijwaart Opdrachtgever voor rechtsvorderingen van derden die gebaseerd zijn op de bewering dat door DHVVP B.V. zelf ontwikkelde (delen van) de Diensten inbreuk maken op enig in Nederland geldend IE-Recht onder de voorwaarde dat Opdrachtgever DHVVP B.V. onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan DHVVP B.V.. Opdrachtgever zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan DHVVP B.V. verlenen om zich, indien nodig in naam van Opdrachtgever, tegen deze rechtsvorderingen te verweren.
 • De hierboven vermelde verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt met: (i) door Opdrachtgever aan DHVVP B.V. ter beschikking gestelde materialen; en/of (ii) wijzigingen die Opdrachtgever in de Dienst heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen. (iii) door DHVVP B.V. aangewende open source programmatuur; (iv) door DHVVP B.V. van derden betrokken (licentie)programmatuur, zolang de (licentie)voorwaarden behorende bij die programmatuur door DHVVP B.V. niet zijn overtreden;
 • Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door DHVVP B.V. zelf ontwikkelde Diensten inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend IE-Recht of indien naar het oordeel van DHVVP B.V. een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal DHVVP B.V. zo mogelijk zorg dragen dat Opdrachtgever de Dienst (of iets functioneel gelijkwaardigs) ongestoord kan blijven gebruiken. Indien DHVVP B.V. naar zijn uitsluitend oordeel niet of niet anders dan op voor hem (financieel) onredelijk bezwarende wijze kan zorg dragen dat Opdrachtgever de geleverde Dienst ongestoord kan blijven gebruiken, zal DHVVP B.V. het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van DHVVP B.V. wegens schending van IE-Rechten van een derde is geheel uitgesloten.
 • Indien en voor zover DHVVP B.V. voor de geleverde Dienst gebruikt maakt van open source programmatuur, en de open source licentie te ter zake strijdig is met hetgeen in dit artikel is bepaald, geldt hetgeen bepaald is in de open source licentie.
 • DHVVP B.V. is niet aansprakelijk voor weigering van intellectuele eigendommen.
 1. Privacy
 • Indien in het kader van het verrichten van de Diensten door DHVVP B.V. Persoonsgegevens van klanten van Opdrachtgever moeten worden verwerkt, moet DHVVP B.V. als “verwerker” in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en Opdrachtgever als “verwerkingsverantwoordelijke” worden aangemerkt.
 • Opdrachtgever en DHVVP B.V. gaan, overeenkomstig artikel 28 lid 3 Algemene Verordening Gegevensbescherming, een verwerkersovereenkomst aan waarin de verwerking van Persoonsgegevens door DHVVP B.V. geregeld wordt in overeenstemming met relevante regelgeving. DHVVP B.V. stelt daartoe haar verwerkersovereenkomst ter beschikking welke is gebaseerd op de DDA-template. Indien Opdrachtgever haar eigen verwerkersovereenkomst wenst te hanteren, of de door DHVVP B.V. aangeleverde verwerkersovereenkomst wenst te onderhandelen, wordt de tijd die gemoeid is om te komen tot een verwerkersovereenkomst, bij Opdrachtgever in rekening gebracht.
 • Voor de medewerkingsverplichtingen ingevolge de AVG en/of verwerkersovereenkomst geldt dat DHVVP B.V. gerechtigd is de met de medewerking gemoeide tijd in rekening kan brengen bij Opdrachtgever, tenzij de medewerking samenhangt met een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verwerkersovereenkomst aan de zijde van DHVVP B.V. of samenhangt met aantoonbaar niet-nakomen van wetgeving ter zake het verwerken van persoonsgegevens.
 1. Vertrouwelijkheid en verbod overname personeel
 • Partijen zullen alle informatie die zij van elkaar verkrijgen in welke vorm dan ook – schriftelijk, mondeling, elektronisch of tastbaar -, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – software, (source)code, programma’s, applicaties, klantgegevens, knowhow, technische specificaties, documentatie (“Vertrouwelijke Informatie”) als strikt vertrouwelijk behandelen en geheimhouden.
 • Partijen zullen de Vertrouwelijke Informatie alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor zij zijn verstrekt en zij zullen daarbij tenminste dezelfde zorgplicht en waarborg in acht nemen die gelden ten aanzien van eigen interne vertrouwelijke informatie. Partijen zullen de Vertrouwelijke Informatie alleen verstrekken aan werknemers voor zover dat noodzakelijk is in het kader van de (uitvoering van de) Overeenkomst.
 • De verplichtingen tot geheimhouding van de Vertrouwelijke Informatie zijn niet van toepassing in zoverre de Partij die informatie ontving, kan aantonen dat de betreffende informatie:
 1. reeds aan hem bekend was ten tijde van ontvangst;
 2. reeds publiekelijk bekend was ten tijde van ontvangst;
 • publiekelijk bekend is geworden na ontvangst zonder dat dit aan de ontvangende Partij kan worden toegerekend;
 1. op een rechtmatige wijze van een derde partij is ontvangen tezamen met het recht om het vrij van enige verplichting tot geheimhouding te openbaren;
 2. op grond van wet- of regelgeving of ingevolge een rechterlijk bevel moet worden verstrekt en de verstrekkende Partij de andere Partij van een dergelijke verplichte openbaarmaking op de hoogte heeft gesteld;
 3. openbaar is gemaakt met goedkeuring van de verstrekkende Partij.
  • Elk der Partijen zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst evenals 1 (een) jaar na het einde daarvan slechts na voorafgaande toestemming van de andere Partij, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.
  • Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst evenals één jaar na het einde daarvan slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de DHVVP B.V., medewerkers van DHVVP B.V., inclusief op een andere basis dan een arbeidsovereenkomst ingehuurd personeel, zoals bijvoorbeeld een ZZP-er, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. Aan bedoelde toestemming kunnen voorwaarden zijn verbonden. Bij overtreding door Opdrachtgever verbeurt Opdrachtgever aan DHVVP B.V. een direct opeisbare boete ter grootte van 24 (vierentwintig) maal het hoogste door DHVVP B.V. aan desbetreffende medewerker betaalde bruto-maandsalaris hetgeen op tenminste € 70.000 (zeventigduizend euro) gesteld wordt of, in het geval betreffende medewerker geen werknemer van DHVVP B.V. is, het totaal van de vergoedingen die over de laatste twaalf (12) maanden waarin die medewerker voor DHVVP B.V. werkzaamheden heeft/hebben verricht, betaald / verschuldigd zijn. De boete wordt vermeerderd met € 7.000 (zevenduizend euro) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. Deze boete laat onverlet het recht van DHVVP B.V. om vergoeding van geleden en nog te lijden schade te vorderen.
  • Het is DHVVP B.V. toegestaan de naam en het eventuele logo van de Opdrachtgever te gebruiken in (online) uitingen om aan te geven dat DHVVP B.V. producten en/of diensten aan Opdrachtgever levert.

 

 1. Aansprakelijkheid
 • Bij de uitvoering van de werkzaamheden zal DHVVP B.V. alle redelijkerwijs van DHVVP B.V. te verwachten zorg en bekwaamheid aanwenden. DHVVP B.V. is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook doordat zij is uitgegaan van door cliënte of derde verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor DHVVP B.V. kenbaar behoorde te zijn.
 • De aansprakelijkheid van DHVVP B.V. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen en/of uit hoofde van onrechtmatige daad is beperkt tot de vergoeding van door Opdrachtgever geleden directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de uitvoering van de Overeenkomst bedongen en door Opdrachtgever betaalde vergoeding exclusief BTW, waarbij in geval van duurovereenkomsten de bedongen en door Opdrachtgever betaalde vergoeding exclusief BTW voor een periode van 12 maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis, waarbij een reeks samenhangen gebeurtenissen geldt als één (1) gebeurtenis.
 • Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 1. redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van DHVVP B.V. aan de Overeenkomst te laten beantwoorden;
 2. deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door of op vordering van Opdrachtgever wordt ontbonden;
 • redelijke kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat DHVVP B.V. op een voor hem bindende uiterste leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
 1. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze Overeenkomst;
 2. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze Overeenkomst.
  • Iedere aansprakelijkheid van DHVVP B.V. voor andere dan directe schade (“indirecte schade”), waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – gevolgschade, verlies en/of beschadiging van gegevens winstderving en omzetderving, is uitgesloten.
  • Indien de aansprakelijkheid van DHVVP B.V. volledig samenhangt met een tekortkoming van een onderaannemer van DHVVP B.V., met wie DHVVP B.V. nauwelijks (contracts-)voorwaarden heeft kunnen onderhandelen gezien de marktpositie van die onderaannemer, is de aansprakelijkheid van DHVVP B.V. beperkt tot hetgeen DHVVP B.V. daadwerkelijk bij die desbetreffende onderaannemer heeft kunnen verhalen. Op eerste verzoek van Opdrachtgever werkt DHVVP B.V. kosteloos mee aan het cederen van haar vordering op de schadeveroorzakende onderaannemer. Deze beperking van de aansprakelijkheid vervalt indien DHVVP B.V. Opdrachtgever niet van tevoren op de hoogte heeft gesteld van de inschakeling van de in dit lid bedoelde onderaannemers.
  • De in voorgaande leden van dit artikel genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van DHVVP B.V. of diens leidinggevenden (“eigen handelen”).
  • Indien DHVVP B.V., met inachtneming van het voorgaande, aansprakelijk kan worden gehouden, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het verzekerd bedrag dat onder de (bedrijfs-) aansprakelijkheidsverzekering van DHVVP B.V. voor uitkering in aanmerking komt. Indien de schade niet door de verzekering wordt gedekt of de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de desbetreffende overeenkomst, zulks te allen tijde met een maximum van € 30.000,- voor cliënten of derde(n) gevestigd in Nederland en een maximum van € 50.000,- voor cliënten of derde(n) gevestigd in een ander land dan Nederland.
  • Indien cliënte of derde door DHVVP B.V. geleverde diensten doorverkoopt of uit (mede) door DHVVP B.V. geleverde diensten nieuwe zaken vormt en die doorverkoopt, is hij verplicht zich adequaat tegen het productaansprakelijkheidsrisico van artikel 6:185 BW te verzekeren. Op het eerste verzoek van DHVVP B.V. zal cliënte of derde aan DHVVP B.V. een kopie van de desbetreffende polis doen toekomen.
  • Cliënte of derde vrijwaart DHVVP B.V. tegen alle aanspraken van derden, waarvoor DHVVP B.V. krachtens het voorgaande niet aansprakelijk is.
  • De aansprakelijkheid van DHVVP B.V. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Opdrachtgever DHVVP B.V. onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de toerekenbare tekortkoming wordt gesteld, en DHVVP B.V. ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen, behoudens in geval van een blijvende toerekenbare tekortkoming. Deingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat DHVVP B.V in staat is adequaat te reageren.
  • Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij DHVVP B.V. meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen DHVVP B.V. vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.
  • Het gebruik door Opdrachtgever van de Diensten komt volledig voor eigen risico en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. DHVVP B.V. accepteert geen aansprakelijkheid voor het gebruik dat Opdrachtgever van de Diensten maakt. Opdrachtgever vrijwaart DHVVP B.V. voor enige aanspraken van derden voortvloeiende uit het gebruik van de Diensten door Opdrachtgever.
  • Indien en voor zover DHVVP B.V. tekortschiet in de nakoming van een garantie of service level zoals overeengekomen in een servicecontract of service level agreement, leidt de tekortkoming niet automatisch tot een situatie van verzuim. Indien DHVVP B.V. structureel toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van garanties of service levels zoals hiervoor bedoeld, is DHVVP B.V. verplicht om op eerste verzoek van Opdrachtgever een verbeterplan aan te leveren, welk verbeterplan door beide partijen dient te worden goedgekeurd. Indien na goedkeuring van verbeterplan DHVVP B.V. structureel toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van de hiervoor bedoelde garanties of service levels, verkeert DHVVP B.V. pas in verzuim.
 1. Overmacht
 • Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Partijen indien sprake is van overmacht.
 • Onder overmacht wordt onder meer begrepen onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, tekortkomingen van toeleveranciers van Partijen, tekortkomingen van door Partijen ingeschakelde derden, storingen in verbinding met internet, hardwarestoringen, storingen in (telecommunicatie)netwerken en andere onvoorziene omstandigheden.
 • Indien de overmacht tenminste dertig (30) dagen voortduurt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat zij gehouden zijn tot vergoeding van enige schade, ongedaanmaking of compensatie ter zake deze ontbinding.
 • Indien DHVVP B.V. ten tijde van de overmacht nog gedeeltelijk kan presteren, dan wel heeft gepresteerd, is hij gerechtigd deze prestatie te verrichten en afzonderlijk te factureren, als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

 

 1. Overdracht van rechten en verplichtingen
 • De rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst kunnen door Partijen slechts aan derden worden ge(sub)licentieerd en/of overgedragen, indien de wederpartij hiermee schriftelijk akkoord gaat. Toestemming voor overdracht van rechten en verplichtingen kan achterwege blijven indien en voor zover de overdracht samenhangt met herstructurering binnen een groep van bedrijven zoals bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek of wijziging van rechtsvorm.
 1. Ontbinding en annulering van de overeenkomst
 • In alle gevallen waarin DHVVP B.V. met een schriftelijke verklaring een overeenkomst met cliënte of derde ontbindt, is cliënte of derde verplicht DHVVP B.V. alle schade, kosten en winstderving te vergoeden en reeds door DHVVP B.V. geleverde stukken aan DHVVP B.V. te retourneren. De zaken blijven voor risico van cliënte of derde totdat DHVVP B.V. deze heeft ontvangen en goedgekeurd. De verplichting tot vergoeding van schade en winstderving geldt niet indien DHVVP B.V. de overeenkomst op grond van het bepaalde in artikel 8 wegens blijvende aan DHVVP B.V. niet toe te rekenen tekortkoming heeft ontbonden.
 • Tussentijdse opzegging van de overeenkomst door cliënte of derde kan slechts geschieden indien DHVVP B.V. aan deze tussentijdse opzegging wil meewerken.
 • Indien de overeenkomst door cliënte of derde tussentijds wordt opgezegd is cliënte of derde, tenzij anders is bepaald, een forfaitaire schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs verschuldigd, zulks onverminderd het recht van DHVVP B.V. om volledige schadevergoeding te vorderen. Bij tussentijdse opzegging door cliënte of derde zal DHVVP B.V. in principe geen geld retourneren echter bij aankoop van een registratiepakket zoals vermeld op de website van DHVVP B.V. bestaat er geen mogelijkheid tot teruggave van diensten maar zal verrekening plaatsvinden van de reeds verrichte werkzaamheden.
 1. Opschortingsrecht
 • Indien cliënte of derde niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem voortvloeit uit deze of enigen andere met DHVVP B.V. gesloten overeenkomst alsmede ingeval van faillissement of surseance van betaling of liquidatie van het bedrijf van cliënte of derde wordt cliënte of derde geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft DHVVP B.V. het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, totdat aan die verplichting is voldaan of de overeenkomst, vergoeding te vorderen van kosten, schaden en interesten. Ingeval DHVVP B.V. de uitvoering van de overeenkomst opschort dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbindt, is iedere vordering welke zij heeft of krijgt op cliënte of derde dadelijk en ineens opeisbaar.
 • Cliënte of derde is gehouden DHVVP B.V. onmiddellijk te informeren indien zich (één van de) in artikel 15.1 genoemde omstandigheden voordoe(t)(n), dan wel indien sprake is van overmacht op basis waarvan cliënte of derde zijn verplichtingen jegens DHVVP B.V. niet kan nakomen dan wel geen informatie kan verstrekken over feiten en omstandigheden die (mede) van invloed zijn op de beoordeling van een situatie waarover DHVVP B.V. advies zal geven.
 1. Elektronische communicatie
 • Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kunnen DHVVP B.V. en cliënte of derde door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren.
 • DHVVP B.V. en cliënte of derde zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
 • Zowel DHVVP B.V. als cliënte of derde zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.
 • De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.
 1. Bewijs
 • Ten aanzien van de geldelijke omvang van de wederkerige verplichtingen uit met DHVVP B.V. gesloten overeenkomsten zijn – behoudens tegenbewijs met alle middelen – administratieve gegevens van DHVVP B.V. beslissend.
 • Behoudens tegenbewijs met alle middelen geldt tussen cliënte of derde en DHVVP B.V. de op de factuur en/of offerte vermelde informatie als juist.
 1. Overige bepalingen
 • Indien DHVVP B.V. op locatie van cliënte of derde werkzaamheden verricht, draagt cliënte of derde zorg voor een geschikte werkplek, die voldoet aan de wettelijk gestelde Arbonormen en aan andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Cliënte of derde dient er voor zorg te dragen dat DHVVP B.V. in dat geval wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van DHVVP B.V. noodzakelijk of nuttig zijn om de overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde (computer)faciliteiten is cliënte of derde verplicht voor continuïteit zorg te dragen onder meer door middel van afdoende back-up, veiligheid en viruscontrole procedures.
 1. Schikking en bemiddeling
 • Indien een geschil tussen Partijen niet naar tevredenheid kan worden opgelost, zal het geschil, alvorens het voor te leggen aan de rechter, worden voorgelegd aan daartoe gemachtigde vertegenwoordigers van Partijen om de mogelijkheden van een schikking te beproeven, dan wel aan een onafhankelijke mediator ter bemiddeling.
 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 • Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 • Enige geschillen die tussen DHVVP B.V. en Opdrachtgever ontstaan in het kader van of in verband met deze Overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Nederland locatie Assen.